Súťaž

Pravidlá SÚŤAŽE „Silvestrovský pobyt 2019“

1.       Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľom a usporiadateľom súťaže s názvom „Silvestrovský pobyt 2019“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť DOXX RESTAURANT, s. r. o., so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 31579060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 930/L (ďalej len „Usporiadateľ“).

 

2.       Miesto a čas konania Súťaže

Súťaž prebieha v období od 22. 05. 2019 do 30. 11. 2019 na území Slovenskej republiky prostredníctvom zverejnenia na webovej stránke Usporiadateľa www. hoteldubnaskala.sk a sociálnych sieťach Facebook www.facebook.com/hoteldubnaskala a Instagram www.instagram.com/hoteldubnaskala.

 

3.       Podmienky účasti v Súťaži

1.       Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), ktorej adresa na doručovanie písomností sa nachádza na území Slovenskej republiky, ktorá splní všetky podmienky účasti v Súťaži a súhlasí s týmito pravidlami Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“).

2.       Súťažiaci sa zapojí do Súťaže, ak v období od 22. 05. 2019 do 30. 11. 2019 pridá do žrebovacieho osudia umiestneného na recepcii Hotela Dubná Skala**** Žilina svoje kontaktné údaje (vizitku) s cieľom následného marketingového oslovovania Usporiadateľom. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke (za blízku osobu sa považuje v súlade s ustanovením § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú). Ak sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom Usporiadateľa alebo osoba jemu blízka, výhra sa neodovzdá (ďalej len „Podmienky účasti“).

3.    Posúdenie splnenia Podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v právomoci Usporiadateľa.

4.    Účasťou v súťaži Súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami tejto Súťaže, a že s nimi súhlasí.

 

4.       Vyhodnotenie Súťaže a výber výhercu

1.    Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorý bude náhodne vybratý žrebovaním zo všetkých Súťažiacich zapojených do Súťaže, ktorí splnili Podmienky účasti v Súťaži (ďalej len „Výherca“). Žrebovanie bude vykonané Usporiadateľom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom dňa 04. 12. 2019. Vyžrebovaný bude 1 výherca a dňa 09. 12. 2019 uverejnený na www.facebook.com/hoteldubnaskala.

2.    Výherca bude do 2 pracovných dní od žrebovania kontaktovaný Usporiadateľom s oznámením o výhre prostredníctvom emailu a požiadaný o súhlas s výhrou. V prípade, ak Výherca na správu Usporiadateľa nebude reagovať do 3 pracovných dní od jej doručenia alebo nebude súhlasiť s výhrou, výhra prepadá v prospech Usporiadateľa a opätovné žrebovanie sa neuskutoční.

 

5.       Výhra

1.       Usporiadateľ poskytne Výhercovi vecnú cenu, ktorou je Silvestrovský pobyt 2019 na 1 noc pre 2 osoby.  (ďalej len „Výhra“). Detailná špecifikácia Výhry bude zverejnená na webovej stránke Usporiadateľa.

2.       Výhru je možné čerpať jednorazovo výlučne v termíne 31. 12. 2019 - 01. 01. 2020.

 

6.       Vylúčenie Súťažiaceho

1.    Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia odmietnuť Súťažiacemu možnosť účasti v Súťaži alebo vylúčiť z účasti v Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší Podmienky účasti alebo poruší tieto pravidlá Súťaže. Usporiadateľ zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý (i) svojím konaní v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie); (ii) zúčastní sa Súťaže v mene tretej osoby; (iii) zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb; (iv) pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s týmito pravidlami Súťaže.

2.    Rozhodnutie Usporiadateľa o odmietnutí účasti alebo o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho do Súťaže je konečné. V prípade, ak Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný uhradiť Usporiadateľovi finančnú čiastku rovnajúcu sa hodnote Výhry.

 

7.       Všeobecné ustanovenia

1.    Výsledky žrebovania Súťaže sú konečné bez možnosti odvolania sa. Účasť v súťaži ani Výhru v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry  a Výherca nie je oprávnený požadovať od Usporiadateľa vyplatenie peňažného plnenia za Výhru. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať. Nepoužitá Výhra prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. Výhru nie je možné reklamovať. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s Výhrou a jej užívaním.

2.    Usporiadateľ nemá voči Súťažiacim žiadny nárok na úhradu nákladov spojených so Súťažou a zároveň nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s Výhrou v Súťaži.

3.    Účasťou v súťaži Súťažiaci zároveň v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých na účely zabezpečenia priebehu Súťaže, informovania o Výhercovi na stránke, informovania Výhercu o Výhre v Súťaží a odovzdania výhry a ich ďalšieho marketingového spracovania; ide najmä o bezplatný súhlas s použitím poskytnutého mena a priezviska, adresy, fotografie alebo obrazového materiálu v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach Usporiadateľa v prípade, ak sa Súťažiaci stane výhercom Výhry.

4.    Usporiadateľ spracúva osobné údaje Súťažiaceho z dôvodu jeho oprávneného záujmu, ktorým je uskutočnenie Súťaže a marketingové oslovovanie Súťažiacich.

5.    Súťažiaci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov, svoj súhlas udelil dobrovoľne a kedykoľvek ho môže bezplatne písomným oznámením zaslaným na adresu Usporiadateľa odvolať. Po odvolaní súhlasu počas priebehu Súťaže nie je ďalšia účasť v Súťaži možná.

6.    Údaje poskytnuté Súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Súťažiaci je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch spracovávaných o ňom. Prevádzkovateľom v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov je Usporiadateľ. Súťažiaci, ktorý poskytol Usporiadateľovi osobné údaje, má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa Zákona o ochrane osobných údajov, ak napríklad zistí, že  Usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o ochrane osobných údajov, a má právo požadovať opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov , doplnenie, zablokovanie alebo vymazanie (zlikvidovanie) svojich osobných údajov Usporiadateľom, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov Usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými predpismi.

7.    Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže podľa vlastného uváženia a informovať o priebehu súťaže zapojených Súťažiacich.

8.    Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť (ukončiť) Súťaž bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu ako aj zasiahnuť do pravidiel  Súťaže bez náhrady nákladov vynaložených Súťažiacimi v Súťaži, a to po celý čas trvania Súťaže. Zmeny a doplnenia pravidiel Súťaže,  resp. aktualizované úplné znenie pravidiel Súťaže so zapracovanými zmenami Usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodné pravidlá Súťaže.

9.    Súťaž je propagačnou súťažou v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž nie je hazardnou hrou. Podmienkou účasti v Súťaži nie je zaplatenie vkladu.

10. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná, akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je vylúčená. Informácie o účastníkoch súťaže sú poskytované iba Usporiadateľovi, ako správcovi stránky Usporiadateľa  na sociálnej sieti Facebook. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne Usporiadateľ.

11. Súťažiaci zároveň berie na vedomie prípadnú povinnosť Výhru zdaniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi v prípade, ak hodnota výhry presiahne zákonom stanovenú hodnotu (pozn. v čase zverejnenia pravidiel Súťaže je od dane z príjmu oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru). Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti Súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z Výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov.

12. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry.

13. Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných na priebeh Súťaže a účasť v nej.

 

8.       Záverečné ustanovenia

1.    Tieto pravidlá Súťaže sú jediným záväzným dokumentom pre organizovanie Súťaže a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania Usporiadateľom. Ďalšie podmienky Súťaže sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.    Tieto pravidlá Súťaže sú k dispozícii na stránke www.hoteldubnaskala.sk a v písomnej forme v sídle Usporiadateľa. Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť voči tretím osobám začatím Súťaže, t. j. 22. 05. 2019.

3.    Akékoľvek prípadné sťažnosti týkajúce sa Súťaže a jej priebehu je možné zaslať Usporiadateľovi na e-mailovú adresu: sutaz@doxx.sk kedykoľvek počas trvania Súťaže, najneskôr však do 3 dní od jej skončenia, inak na sťažnosť nebude prihliadnuté. Rozhodnutie Usporiadateľa o sťažnosti sa považuje za konečné.

 

V Žiline, dňa 22. 05. 2019